Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. POMEN IZRAZOV V SPLOŠNIH POGOJIH

 • Nepremičninska družba: ORIDIMOM NEPREMIČNINE, Ivan Orešnik s.p., Osredek pri Krmelju 1, 8297 Šentjanž.
 • NAROČITELJ: je fizična ali pravna oseba, ki z posrednikom sklene pogodbo o posredovanju.
 • POGODBA O POSREDOVANJU (kupna, prodajna, najemna, zakupna, ali druga pogodba): je pisna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami v kateri se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo posredniku plačal provizijo za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.
 • Pogodba je pogodba o prodaji, nakupu,najemu nepremičnine, pri sklenitvi katere posreduje posrednik oziroma vsaka predpogodba.
 • Provizija je plačilo za posredovanje.
 • TRETJA OSEBA: je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.
 • NAROČITELJEVI OŽJI DRUŽINSKI ČLANI: so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

Ti splošni pogoji urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem in so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi pogoji, veljajo določila pogodbe.

2. Storitve posredovanja pri prodaji oziroma nakupu nepremičnin

V plačilu za posredovanje so zajeti stroški za opravljanje dejavnosti pri:

 • vzpostavljanje stikov s tretjo osebo in naročiteljem,
 • preverjanje stanja nepremičnine ter
 • pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

Navedeno vključuje zlasti naslednje storitve, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja, če  in kolikor narekujejo okoliščine posameznega posla:

  • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
  • seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;
  • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;
  • pisna opozorila, obvestila, potrdila;
  • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
  • oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;
  • seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;
  • prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;
  • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
  • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
  • telefonsko komuniciranje s strankami;
  • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.

V tem členu našteti posli so vključeni v ceno posredovanja. Če katerega od navedenih poslov opravi  naročitelj sam ali so nepotrebni, to ne vpliva na višino dogovorjene provizije. V kolikor naročitelj enostransko predčasno prekine pogodbo o posredovanju, se v tem členu zgoraj navedeni  posli zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom na dan prekinitve pogodbe o posredovanju. Storitve, ki niso opisane v 1. odstavku tega člena, so predmet dodatnega dogovora in posebnega plačila.

3. Storitve posredovanja pri oddaji oziroma najemu nepremičnine)

Opis poslov, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja v okviru sklenjene posredniške pogodbe za najem ali oddajo nepremičnine:

 • Sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami.
 • Seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev višine najemnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami in višino davčnih obveznosti stranke.
 • Ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine.
 • Ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine.
 • Ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami.
 • Seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake.
 • Sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.
 • Primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika.


4. DODATNE STORITVE, KI JIH NEPRMEIČNINSKA DRUŽBA OPRAVI PROTI PLAČILU PO CENIKU

Nepremičninska družba lahko poleg posredovanja v dogovoru z naročiteljem ali po njegovem pooblastilu, zanj opravi še druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja, in sicer:

 • Cenitev nepremičnine, ki jo opravi sodno zapriseženi cenilec.
 • Sestava listin, ki vsebujejo zapis pogodbe, pri sklenitvi katere je posredovala nepremičninska družba oziroma listin o drugih pravnih poslih, katere sklene odvetnik ali notar.
 • Sestava različnih listin v zvezi s predmetom posredovanja (pooblastila, zemljiškoknjižna dovolila, pobotnice, zapisniki?).
 • Zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo, zaznambo ali predznambo v zemljiško knjigo za nepremičnine po pogodbi o posredovanju.
 • Hranjenje originalnih pogodb do realizacije posla.
 • Pridobitev zemljiškoknjižnih izpiskov, izpisov iz zemljiškega katastra, sodnega registra in drugih javnih evidenc.
 • Plačilo sodnih in upravnih taks.
 • Pridobitev lokacijske informacije.
 • Druge storitve po dogovoru z naročnikom ali po njegovem pooblastilu.

Cene dodatnih storitve, ki so zgoraj naštete niso vključene v provizijo in se plačajo posebej in so opredeljene v ceniku nepremičninske družbe,  ki je sestavni del teh splošnih pogojev.
Naročitelj sam krije plačilo davkov.

5. PLAČILO ZA POSREDOVANJE

 • V primeru posredovanja pri prodaji ali nakupu nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje (provizije), največ v višini 4% pogodbene vrednosti. Kadar nepremičninska družba posreduje za obe stranki (prodajalca in kupca), plača vsaka stranka polovico provizije.
 • Kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša kot 10.000 ? znaša provizija 500 EUR.
 • V primeru posredovanja pri oddaji oz. najemu nepremičnine, ima nepremičninska družba pravico do plačila v višini ene mesečne najemnine. V primeru, da posrednik posreduje za obe stranki, plača vsaka stranka polovico provizije.
 • Nepremičninska družba pridobi (skladno s 25. Členom Znposr), pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.
 • Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe.
 • Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo, v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba in je bila pogodba sklenjena v 6. mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.
 • Nepremičninska družba in naročitelj se dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico plačila za posredovanje, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega stavka temelji na že opravljenih poslih i n ne sme presegati ene  četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.
 • Če naročitelj enostransko odstopi od te pogodbe je nepremičninski družbi dolžan povrniti nastale stroške za opravljene storitve, kateri se določijo po ceniku.

6. OBVEZNOSTI NAROČITELJA DO NEPREMIČNINSKE DRUŽBE

 • Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja. Omogočiti ogled, izročiti fotokopije in omogočiti vpogled v izvirnike pomembnih listin. Nepremičninsko družbo mora obvestiti o pravnih napakah nepremičnine in o morebitnih pravicah tretjih na nepremičnini, ter jo pošteno seznaniti z dejanskim stanjem nepremičnine in z vsemi stvarnimi napakami.
 • Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo takoj pisno obvestiti, če je posel sklenil z nekom, s komer ga ni seznanila nepremičninska družba, ter o podrobnostih tega posla in nepremičninski družbi izročiti fotokopijo pogodbe.

 

7. ČAS TRAJANJA POSREDNIŠKE POGODBE

Posredniško pogodbo skleneta nepremičninska družba in naročitelj za dobo 9 mesecev. Po poteku devetih mesecev lahko naročitelj in nepremičninska družba pogodbo o posredovanju sporazumno podaljšata oziroma skleneta novo pogodbo o posredovanju. Posredniško pogodbo lahko stranki kadarkoli odpovesta, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Pogodbo je potrebno odpovedati pisno

8. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

Nepremičninska družba ima svojo odgovornost za škodo, ki bi jo povzročila naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju, zavarovano pri Zavarovalnici, zapisani na 2. Strani Pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami.

ORIDOM nepremičnine, Ivan Orešnik s.p.
Nepremičnine