Cenik storitev

 • Cenitev nepremičnine, ki jo opravi sodno zapriseženi cenilec - 300 €
 • Zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo, zaznambo ali predznambo v zemljiško knjigo za nepremičnine po pogodbi o posredovanju 80 €
 • Hranjenje originalnih pogodb do realizacije posla 40 €
 • Pridobitev zemljiškoknjižnih izpiskov, izpisov iz zemljiškega katastra, sodnega registra in drugih javnih evidenc - elektronski vpogled 5 €, uradni izpisek 15 €
 • Določitev tržne vrednosti nepremičnine enostavne 50 €- 100 €, kompleksne 300 €
 • Pregled pravnega stanja nepremičnine 40 €
 • Pridobitev mapne kopije 10 €
 • Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča 15 €
 • Pridobitev lokacijske informacije za gradnjo 25 €
 • Izdelava pisma o nameri ali predpogodbe 100 €
 • Izdelava pogodb ( Prodajna, Menjalna, Darilna, Uskladitvena, Služnostna, O medsebojnih razmerjih ) enostavnejših 100 €, zahtevnejših 300 €
 • Izdelava akta / sporazuma o ustanovitvi etažne lastnine 400 ?
 • Organizacija postopka pri prodaji kmetijskega zemljišča (ponudba, sprejem, vloge) 100 €
 • Izpolnitev ustreznih davčnih obrazcev in napovedi 50 €
 • Primopredaja s spremembo podatkov pri elektro, komunalnih, i.p.d. službah 60 €

Opombe:

 • Navedene cene ne vključujejo 22% DDV-ja.
 • Navedene cene ne vključujejo stroške upravnih in sodnih taks ter notarskih pristojbin.
 • Veljavnost cenika od 10.11.2017 do pisnih sprememb.

Oridom Nepremičnine 
Ivan Orešnik s.p.
Trg svobode 11, 8290 Sevnica

ORIDOM nepremičnine, Ivan Orešnik s.p.
Nepremičnine