Cenik storitev

 • Cenitev nepremičnine, ki jo opravi sodno zapriseženi cenilec - 300 ?
 • Zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo, zaznambo ali predznambo v zemljiško knjigo za nepremičnine po pogodbi o posredovanju 80 ?
 • Hranjenje originalnih pogodb do realizacije posla 40 ?.
 • Pridobitev zemljiškoknjižnih izpiskov, izpisov iz zemljiškega katastra, sodnega registra in drugih javnih evidenc - elektronski vpogled 5 ?, uradni izpisek 15 ?
 • Določitev tržne vrednosti nepremičnine enostavne 50 ? - 100 ?, kompleksne 250 ? 300 ?
 • Pregled pravnega stanja nepremičnine 40 ?
 • Pridobitev mapne kopije 10 ?
 • Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča 15 ?
 • Pridobitev lokacijske informacije za gradnjo 25 ?
 • Izdelava pisma o nameri ali predpogodbe 100 ?
 • Izdelava pogodb ( Prodajna, Menjalna, Darilna, Uskladitvena, Služnostna, O medsebojnih razmerjih ) enostavnejših 100 ?, zahtevnejših 300 ?
 • Izdelava akta / sporazuma o ustanovitvi etažne lastnine 400 ?
 • Organizacija postopka pri prodaji kmetijskega zemljišča (ponudba, sprejem, vloge) 50?
 • Izpolnitev ustreznih davčnih obrazcev in napovedi 50 ?
 • Primopredaja s spremembo podatkov pri elektro, komunalnih, i.p.d. službah 60 ?

Opombe:

 • Navedene cene ne vključujejo 22% DDV-ja.
 • Navedene cene ne vključujejo stroške upravnih in sodnih taks ter notarskih pristojbin.
 • Veljavnost cenika od 10.11.2014 do pisnih sprememb.

Oridom Nepremičnine 
Ivan Orešnik s.p.
Osredek pri Krmelju1, 8297 Šentjanž

Šentjanž, dne 10.11.2014

ORIDOM nepremičnine, Ivan Orešnik s.p.
Nepremičnine